210 6777412

Θώρακας

Στήθος
  • Στηθάγχη
  • Θωρακικό άλγος
  • Μεθερπητική νευραλγία
  • Πόνος μετά από μαστεκτομή
  • Πόνος μετά από θωρακοτομή
  • Πλευροχονδρίτιδα
  • Σύνδρομο θωρακικής εξόδου
  • Κατάγματα πλευρών
  • Αναπνευστικά νοσήματα
  • Γαστροϊσοφαγική παλινδρόμηση