Έτος Κατά του
Στοματοπροσωπικού Πόνου

2014 Global Year

Αφίσα Orofacial Pain

IASP

Η IASP κήρυξε την χρονική περίοδο από τον Οκτώβριο 2013 έως τον Οκτώβριο 2014 ώς έτος κατά του στοματοπροσωπικού πόνου.