210 6777412

Συμπληρωματικές μέθοδοι

ΩΦΕΛΕΙΝΗΜΗΒΛΑΠΤΕΙΝ

Επιπλέον της θεραπείας που εφαρμόζουμε στον κάθε ασθενή μας, (προλοθεραπεία (Prolo Plus), το PurePRP® ή βλαστοκύτταρα) μπορεί να χρησιμοποιήσουμε συμπληρωματικές μεθόδους που έχουν σκοπό να δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες στον οργανισμό του ώστε να πετύχουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Τις συμπληρωματικές αυτές μεθόδους τις εφαρμόζουμε σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο αρχικά και κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίας, προετοιμάζει το σώμα για να δεχθεί την παρεμβατική θεραπεία. Το δεύτερο στάδιο μετά από την θεραπεία και πάλι εντός του πλαισίου της ίδιας συνεδρίας, βοηθάει τον οργανισμός του ασθενή να έρθει σε τέτοια κατάσταση ώστε να εκμεταλλευτεί καλύτερα την θεραπεία που μόλις έλαβε. Επίσης, ως ένα επιπλέον όφελος, ενισχύεται η ευεξία του και μπορεί να συνεχίσει την ημέρα του με ακόμα καλύτερες συνθήκες ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες που θα του δώσουμε.

Αυτό που θα θέλαμε να τονίσουμε είναι ότι οι συμπληρωματικές αυτές μέθοδοι όταν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά μόνες τους δεν έχουν θεραπευτική δράση. Ωστόσο, με τον συγχρονισμένο τρόπο που χρησιμοποιούνται στο ιατρείο μας κάνουν τον ασθενή να αισθανθεί ακόμη καλύτερα.