210 6777412

Έτος κατά του στοματοπροσωπικού πόνου

Λογότυπο της IASP για το έτος πόνου 2014

Η IASP κήρυξε την χρονική περίοδο από τον Οκτώβριο 2013 έως τον Οκτώβριο 2014 ώς έτος κατά του στοματοπροσωπικού πόνου.


Αναρτήθηκε

στα

Tags: